Học thuyết và tư tưởng Quang Vũ về tầm vóc – chí khí – sức mạnh của con người

Đại Nhân là tên gọi của hệ thống học thuyết và tư tưởng Quang Vũ.

Đại Nhân được xây dựng nhằm mục đích nhằm kiến tạo nên những con người lớn.

Con người là tài sản quý giá nhất. Học thuyết và tư tưởng Quang Vũ đặt con người ở vị trí trung tâm.

Con người là chủ thể lãnh đạo, xây dựng và phát triển thế giới.

Con người được trời đất ban cho sức mạnh để sáng tạo, để tạo ra của cải vật chất.

Tầm nhìn – Tư tưởng – Lý luận bao giờ cũng phải đi trước. Sau đó mới đến thiết lập ra Các mục tiêu cụ thể. Cuối cùng là tập trung nguồn lực vào để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Thứ lớn lao hơn cả là Đại nguyện – Sứ mệnh – Khát vọng muốn cống hiến, làm điều gì đó có ý nghĩa lớn lao

Hệ thống phương pháp luận

  1. QV Methodologies
  2. Đại Vũ Methodologies
  3. Trí Khang Methodologies