Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Câu nói trên là của vị Tiến sĩ triều Lê, Phụng trực đại phu, Hàn lâm viện thừa chỉ, Đông các đại học sĩ Thân Nhân Trung vâng mệnh vua Lê Thánh Tông soạn bài ký cho tấm bia Văn Miếu, tại Quốc Tử giám (năm 1484), đã khẳng định vai trò của nhân tài trong việc hưng thịnh đất nước:

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp.

Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí”


Kiến tạo nên những con người lớn

Khẳng định quan điểm

CHẤT LƯỢNG CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

Phương pháp luận xây dựng con người

XÁC LẬP TẦM NHÌN – ĐỊNH HÌNH TƯ TƯỞNG – XÂY DỰNG LÝ LUẬN

Thiết lập hệ thống nền tảng cho sự phát triển. Sự phát triển toàn diện về mọi mặt

Có hoài bão, khát vọng, tầm nhìn, tư tưởng, lý luận mới đi xa được. Cái gì có giá trị đích thực với cuộc sống, xã hội, con người mới có thể tồn tại và lớn mạnh cùng thời gian

Nhìn đúng, nhìn trúng vấn đề, giải quyết vấn đề cho nhiều người, cho cả xã hội mới có thể trở nên to lớn


Thứ tự các việc cần làm (3 việc)

Việc cần làm trước hết là xây dựng quyền lực

Quyền được ước mơ, quyền được tự do tư tưởng, quyền được suy nghĩ, được hành động, được sống theo ý mình

Thứ hai, xây dựng nền tảng đạo đức, tầm nhìn, tư tưởng, lý luận

Nếu không có tầm nhìn rộng lớn bao quát thì không đi xa được

Nếu tư tưởng không đủ mạnh cũng sẽ dẫn tới giữa đường đứt gánh, bỏ dở giữa chừng

Nếu lý luận không sâu, không chất lượng dễ bị cuốn vào bế tắc, những việc lặt vặt

Thứ ba, xây dựng cơ nghiệp

Mọi người thường vội vàng lao vào tìm kiếm sự giàu có, xây dựng cơ nghiệp khi còn rất trẻ. Nhưng nếu hai việc bên trên chưa làm tốt thì giống như xây ngôi nhà trên cát, xây ngôi nhà giữa vùng bão táp, rất nguy hiểm..

Những việc bên trên là nền móng, chiếm đến 80% – 90% thời gian. Có những người ở độ tuổi còn rất trẻ họ có thành tựu lớn là bởi vì phúc họ lớn, nên nghiệp dễ thành.

Còn phần đông thì chúng ta cần tuần tự các bước trên mới mong to lớn, bền vững, lâu dài


Mạng lưới tư bản

Tích lũy tư bản – Kết nối sự thịnh vượng

Quyền lực và sức mạnh từ sự liên kết tổng hợp các nguồn vốn

  • Mạng lưới kinh tế thịnh vượng
  • Tài chính: nguồn vốn tài chính, mạng lưới tài chính
  • Tri thức: vốn tri thức, mạng lưới tri thức
  • Khởi nghiệp: ý tưởng, tài nguyên, bệ phóng khởi nghiệp
  • Sáng tạo đổi mới: bí mật công nghệ
  • Phần mềm ứng dụng
  • Các nhà tư bản kiểu mới