Tam Đại

Ngũ Bá

Nền Tảng Ngũ Đại

Các nhóm nền tảng

  • Đại Nhân thiên hạ anh hùng
  • Quang Vũ văn hóa tri thức
  • Đại Vũ giải pháp và dịch vụ số
  • Đại Minh nền tảng xuất bản giá trị
  • Đại Khang nền tảng thương mại điện tử