Học thuyết và tư tưởng Quang Vũ về tầm vóc – chí khí – sức mạnh của con người

Đại Nhân là tên gọi của hệ thống học thuyết và tư tưởng Quang Vũ.

Đại Nhân được xây dựng nhằm mục đích nhằm kiến tạo nên những con người lớn.

Con người là tài sản quý giá nhất. Học thuyết và tư tưởng Quang Vũ đặt con người ở vị trí trung tâm.

Con người là chủ thể lãnh đạo, xây dựng và phát triển thế giới.

Con người được trời đất ban cho sức mạnh để sáng tạo, để tạo ra của cải vật chất.

Tầm nhìn – Tư tưởng – Lý luận bao giờ cũng phải đi trước. Sau đó mới đến thiết lập ra Các mục tiêu cụ thể. Cuối cùng là tập trung nguồn lực vào để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Thứ lớn lao hơn cả là Đại nguyện – Sứ mệnh – Khát vọng muốn cống hiến, làm điều gì đó có ý nghĩa lớn lao


Tổng quát

Trung Vũ Đại Nhân Nhất Nguyên Thanh Tâm Tuệ Hải Chính Đại Quang Minh

Giới thiệu: Trung Vũ Đại Nhân là …

 • Nhất Nguyên Đại Sư
 • Tổng lĩnh của Ngũ Bá Đại Nhân
 • Người tiên phong, nhà cách mạng, nhà phát minh, sáng tạo và đổi mới

Mạng cá nhân của Nhất Nguyên Đại Sư. Nơi Nhất Nguyên đối thoại với chính mình. Nơi Nhất Nguyên phản biện những giá trị đã có, nhìn nhận các giá trị đương đại, và sáng tạo các giá trị mới.

Các nội dung được viết theo lối hàm lâm.

Các nội dung bao gồm: các tư tưởng, học thuyết, lý luận, triết học, cách nhìn nhận thế giới quan.

Xây dựng hệ thống nhân sinh quan. Con đường đến thiên đường nơi hạ giới.

Dẫn nhập

TƯ TƯỞNG PHẢI LỚN – TẦM NHÌN PHẢI RỘNG, BAO QUÁT – CHÍ KHÍ NGÚT TRỜI MÂY

Sức mạnh phương tây và giá trị nhân văn của phương đông. Trên cơ sở Tây học vi dụng, Trung hoa học vi thể.

Sức mạnh hợp nhất cùng mục đích có ý nghĩa, có giá trị

새로운 모습으로 찾아뵙겠습니다

A business domain in object-oriented programming is the set of classes that represent objects in the business model being implemented. The business do


Đông Tây giao hòa và hệ thống giá trị mới của thời đại

Hệ Giá Trị Và Nội Hàm Giá Trị

Các bộ môn

Phương Tây

 1. Khái niệm về nền tảng số
 2. Khái niệm về hệ quản trị tri thức
 3. Khái niệm về mạng lưới trực tuyến
 4. Khái niệm về mô hình thu nhập trực tuyến
 5. Khái niệm về mô hình cấp quyền truy cập nội dung
 6. Mô hình đối tượng và phân tích – thiết kế – lập trình hướng đối tượng
 7. Xuất bản giá trị, xuất bản số, thương mại điện tử

Phương Đông

 1. Dịch học
 2. Triết học phương đông
 3. Phong thủy, dòng lưu chuyển năng lượng
 4. Hán tự linh hồn và triết học
 5. Văn hóa Trung hoa
 6. Tam giáo Phật Lão Nho – các giá trị cốt lõi, sự hòa hợp, ích lợi với đời sống cá nhân và xã hội
 7. Người Việt trong sự tiếp biến văn hóa với Trung Hoa
 8. Người Việt trong sự tiếp biến văn hóa với phương Tây

Đại Nhân

Triết học ứng dụng

 1. Hệ thống phương pháp luận
 2. Lý luận Khang Minh
 3. Tư tưởng Nguyên Minh
 4. Học thuyết Nhất Thống
 5. Học thuyết Nhất Nguyên
 6. Nhà tư bản – lý luận và thực tiễn
 7. Xây dựng và xuất bản giá trị trong nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
 8. Nhà sáng tạo và nhà xuất bản nội dung số
 9. Công nghệ số với sự chuyển dịch của các ngành và nghề trong xã hội